Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

     Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Informatycznego dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”.
     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
     Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 24 miesięce od daty podpisania umowy.
     O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
     Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
     Kryteria oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu:
–   cena  – 80 %,
–   funkcjonalność systemu  – 20 %.
    Oferty należy składać do dnia 20.12.2013 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
     Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
     Pracownikami uprawnionym do kontaktu w dni robocze w godz. 700 – 1500 są:
1)  w sprawach merytorycznych:
     a.1. –    Michał Adamiak – tel. 81 825 68 09 wewn. 104, kom. 601 780 152
     a.2. –    Krzysztof Stępień – tel. 81 825 68 09 wewn. 206, kom. 601 291 007
 2)  w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

–   Tomasz Siemion – tel. 81 825 68 09 w. 502.

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik

tel./fax 81 8256809,

e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

W związku z otrzymanym zapytaniem Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień.