Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert – oferty można składać do dnia 04.10.2013r do godzniny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na  „Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 66 miesięcy od daty podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu:

  • cena – 55%;
  • funkcjonalność systemu 45%.

Oferty należy składać do dnia 03.10.2013 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu w dni robocze w godz. 700 – 1500są:

 

1. w sprawach merytorycznych:

  • Michał Adamiak – tel. 81 825 68 09 w. 104, kom. 601 780 152,
  • Krzysztof Stępień – tel. 81 825 68 09 w. 206, kom. 601 291 007.

2. w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

  • Tomasz Siemion – tel. 81 825 68 09 w. 502.

 

Pytania i odpowiedzi

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik

tel./fax 81 8256809,

e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

W związku z otrzymanym zapytaniem Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień