Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, ul. Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę koagulantu do symultanicznego strącania fosforu w ściekach na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. na podstawie określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Dostawcy KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police, która uzyskała najwyższą liczbę punktów (100) oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

Ponadto informuję, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ Zamawiający przyznał punkty w następujący sposób:

Numer oferty Nazwa i adres Dostawcy Punkty przyznane w kryterium cena Punkty przyznane w kryterium ilość zużytego koagulantu na stracenie 1 kg fosforu Liczba punktów ogółem
1 DONAUCHEM Polska Sp. z o.o.Oddział regionalny – Jaworzno ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno 47,04 40,00 87,04
2 Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle 38,06 24,90 62,96
3 KEMIPOL Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police 60,00 40,00 100,00

 

   Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego w § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty