Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3A
23-210 Kraśnik

Data publikacji: 2015-02-16 22:31

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę koagulantu do symultanicznego strącania fosforu w ściekach na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez P.P.H.U. WĘGLO-STAL Waldemar Biskupek, ul. Chorzowska 50B, 44-100 Gliwice z ceną netto 67 800,00 zł, ceną brutto 83 394,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego w  § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień, tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.