Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2015-01-22 13:32
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę koagulantu do symultanicznego strącania fosforu w ściekach na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (loco oczyszczalnia ścieków w Kraśniku) koagulantu żelazowego (wodny roztwór) do symultanicznego strącania fosforu (PO4) w ilości 200 Mg.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 5.02.2015 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu w dni robocze w godz. 700 – 1500 są:

1)  w sprawach merytorycznych: – Robert Adamczyk, tel. 81 825 68 09 w. 203, e-mail:  tr@kpwik.krasnik.pl,

2) w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego – Agnieszka Dziurda,
tel. 81 825 68 09 w. 502, e-mail: dziurdaa@kpwik.krasnik.pl .