Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę koagulantu żelazowego na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 08.08.2013 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu w dni robocze w godz. 700 – 1500 są:

 

1. w sprawach merytorycznych:

2. w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego: