Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Informuje, że przetarg nieograniczony na „Dostawę koagulantu żelazowego na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” został unieważniony na podstawie obowiązującego w KPWiK Sp. z o.o. Regulaminu Udzielania Zamówień oraz zapisów SIWZ (dział XV) tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia (kwota netto: 55 000,00 zł, brutto: 67 650,00 zł).
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostanie powtórzone.
Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.