Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę koagulantu żelazowego na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 88 800,00 zł, brutto 109 224,00 zł.

 

Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne i zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, żaden z Wykonawców nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.