Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia;

  Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodności z opisem przedmiotu zamówienia