Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw  – piasku, klińca i tłucznia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia 28.07.2015 r. do dnia 27.07.2016 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3.  dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 17 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (Regulamin do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi).

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

   Oferty należy składać do dnia 7.07.2015 r. do godziny 1000 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie (decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego).Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.07.2015 r. o godz. 1015 .

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

1.   Pan Wiesław Korkosz – tel. 607 803 997

2.   Pani Agnieszka Dziurda  – tel. 81 825 68 09 wew. 502.