Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-07-18 14:00

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów sypkich dla KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez FHU ROLDAW Wcisło Dariusz z ceną netto 18 573,50 zł, ceną brutto 22 845,41 zł. za dostawę przedmiotu zamówienia.

Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego w  § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień, tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.