Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-07-04 13:52
Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich oceny znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 1 roku od daty podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – dostawa materiałów sypkich dla KPWiK Sp. z o.o.” należy składać do dnia 16.07.2014 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2014 r. o godz. 1115 .

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

1. Pan Wiesław Korkosz – tel. 607-803-997

2. Pani Agnieszka Dziurda – tel. 81 825 68 09 wew. 502