Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę paliw na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

   Ogłoszenie o przetargu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

   Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta;

   Załącznik nr 2a – Oświadczenie Dostawcy o braku podstaw wykluczenia;

   Załącznik nr 3 – Oświadczenie o jakości paliw;

   Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

 

Pytania i odpowiedzi:

   Odpowiedzi na pytania Oferentów.