Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa podchlorynu sodu (NaClO) do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia w ogólnej ilości 5500 kg transportem Dostawcy. Ilość może ulec zwiększeniu w przypadku konieczności zwiększenia produkcji wody pitnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2017 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 17 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. (Regulamin do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi).

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2016 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w powyższym terminie (decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego). Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016 r. o godz. 1115 w Sali konferencyjnej, Ip.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

  1. Pan Grzegorz Milo – tel. 81 825 20 56 wew. 446
  2. Pani Agnieszka Dziurda – tel. 81 825 68 09 wew. 502

 

ico_pdf Ogłoszenie o przetargu;

ico_pdf SIWZ;

ico_txt Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

ico_txt Załącznik nr 2 – Oświadczenie Dostawcy;

ico_pdf Załącznik nr 3 – Wzór umowy.