Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-08-01 14:07

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez P.P.-H. „CHEMIA BOMAR” Edward Marciniak z ceną netto 9 350,00 zł, ceną brutto 11 500,50 zł. za dostawę przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie § 46 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta bez zachowania 7 – dniowego terminu wskazanego w tym przepisie, ze względu na wcześniejsze rozwiązanie umowy przez dotychczasowego dostawcę spowodowane zawieszeniem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.