Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Informuje że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ,,SlLVAX” Sylwia ŚmiaIkowska, ul. Reja 6/17, 21-040 Świdnik., z jednostkową ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 1,30 zł, cena brutto – 1,60 zł., łączna wartoąść zamówienia netto: 7150,00 zł, brutto: 8794,50 zł.

Umowa z wybranym Dostawcą zostanie podpisana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie oferty.