Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 18.03.2014 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu w dni robocze w godz. 700 – 1500 są:

1)  w sprawach merytorycznych:
a.1.  – Grzegorz Milo – tel. 81 825 20 56,
a.2. e-mail:  milog@kpwik.krasnik.pl,

2)  w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego:
– Tomasz Siemion – tel. 81 825 68 09 w. 502, e-mail: siemiont@kpwik.krasnik.pl