Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę podchlorynu sodu na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

  Ogłoszenie o zamówieniu;

  SIWZ;

  Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

  Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

  Odpowiedzi na pytania Oferentów.