Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-09-24 23:43

 

Ogłasza przetarg nieograniczony  na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników  KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest: cena 70% i walory smakowe 30%.

Oferty należy składać do dnia 06.10.2014r. do godziny 11ºº w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. ul. Graniczna 3a w Kraśniku , sekretariat II piętro, pokój nr 206 lub przesłać za pomocą operatora pocztowego w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni.|

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew.502, adres email: ag@kpwik.krasnik.pl