Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku

          Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Kraśniku ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony  na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników  KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.

            Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.

            Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest: cena 70% i walory smakowe 30%.

            Oferty należy składać do dnia 17.10.2016r. do godziny 11ºº w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. ul. Graniczna 3a w Kraśniku , sekretariat II piętro, pokój nr 206 lub przesłać za pomocą operatora pocztowego w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

            Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew.502, adres email: ag@kpwik.krasnik.pl

 

ico_pdf Ogłoszenie o przetargu;

ico_pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

ico_txt Załącznik nr 1 – formularz cenowy;

ico_txt Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy ;

ico_pdf Załącznik nr 3 – wzór umowy.