Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku-informacja o wyborze oferty

            Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia  na  „ Dostawę  produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK  Sp. z  o.o.” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez  Firmę Handlowo-Usługową „ZYGMUNT” Paweł Zygmunt ul. Brzozowa 30, 64-234 Przemęt z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie  15 189,65zł 15 254,40 zł., brutto 15 949,13zł i uzyskała najwyższą ocenę punktów ogółem- 96,27(kryterium oceny ofert: 70% cena+30% walory smakowe).

            Ponadto informujemy, że  wszystkie oferty były kompletne, żaden z Wykonawców nie został wykluczony, żadna oferta nie podlegała odrzuceniu, nie ma podstaw do unieważnienia postępowania.

            Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie terminu określonego w §46 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o., tj. nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

            Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.

 

   Informacja o wyborze oferty