Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-10-20 14:29

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o  udzielenie  zamówienia  na  „ Dostawę  produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników   KPWiK  Sp. z  o.o.”    jako najkorzystniejszą wybrano  ofertę  złożoną  przez   PUBLIMAR Sp.J. ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 16 010,86 zł, brutto 16 811,41 zł i uzyskała najwyższą ocenę punktów ogółem- 93,79    (70% cena+30% walory smakowe).

Ponadto informujemy, że wszystkie oferty były kompletne, żaden z Wykonawców   nie  został   wykluczony , żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.