Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na  „ Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z  o.o.” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez PAMAPOL S.A.  ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 16 316,92 zł, brutto 17 132,77 zł,  i uzyskała najwyższą ocenę punktów ogółem- 84,62    (70% cena+30% walory smakowe).
Ponadto informujemy, że wszystkie oferty były kompletne, żaden z Wykonawców nie został wykluczony , żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

 

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.