Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Kraśniku ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.

           Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium.

            Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest: cena 70% i walory smakowe 30%.

            Oferty należy składać do dnia 16.10.2017r. do godziny 11ºº w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. ul. Graniczna 3a w Kraśniku , sekretariat II piętro, pokój nr 206 lub przesłać za pomocą operatora pocztowego w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Dostawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

            Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew.502, adres email: przetargi@kpwik.krasnik.pl

 

   Ogłoszenie o przetargu;

   SIWZ;

   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;

   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;

   Załącznik nr 2a – Wzór oświadczenia Dostawcy- brak podstaw wykluczenia;

   Wzór umowy załącznik nr 3.