Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „ Dostawę środków czystości dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez P.H.U. WEKTOR s.c. E. Wojtowicz, E. Wyskok, W. Maciążek ul. Rusałka 10, 20 -103 Lublin z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 14 297,95 zł, brutto 17 581,97 zł.

Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne i zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, żaden z Wykonawców nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.