Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o  udzielenie  zamówienia  na  „ Dostawę  środków  czystości  na potrzeby   KPWiK  Sp. z  o.o.”  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez P.H.U. WEKTOR s.c.    E. Wojtowicz,  E. Wyskok,  W. Maciążek   ul . Rusałka 10,     20 – 103 Lublin z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 14 053,50  zł, brutto 17 285,81 zł.

            Ponadto  informujemy, że   żaden   z  Wykonawców   nie  został   wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.