Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony  na „Dostawę środków czystości na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.
Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Oferty należy składać do dnia 12.11.2013r. do godziny 11ºº w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. ul. Graniczna 3a w Kraśniku , sekretariat II piętro, pokój nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew.502, adres email: ag@kpwik.krasnik.pl