Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę srodków czystości dla KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Jedynym  kryterium oceny ofert w przedmiotowym postepowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 15.10.2012r. do godziny 1000 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat IIp. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z dzialem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest Pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew. 502, adres e-mail ag@kpwik.krasnik.pl