Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2015-02-05 22:34

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać  się Oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest: cena- 70% i jakość -30%.

Oferty należy składać do dnia 18.02.2015r. do godz. 11ºº w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. ul. Graniczna 3a w Kraśniku, sekretariat II piętro, pokój nr 206,  lub przesłać za pomocą operatora pocztowego w powyższym terminie.

Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII SIWZ.

Oferent pozostaje związany ofertą 30 dni.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew.502, adres email: ag@kpwik.krasnik.pl