Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” jako najkorzystniejszą wybrano  ofertę  złożoną  przez Hurtownię ”AMIGA” Grzegorz Lipski Klikawa , ul. Puławska 7, 24-100 Puławy z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 36 558,40 zł, brutto 44 965,86 zł.     i uzyskała najwyższą ocenę punktów ogółem– 98,05    (70% cena+30% jakość ).

Ponadto informujemy, że wszystkie oferty były kompletne, żaden z Wykonawców nie został wykluczony, żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.