Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

     Ogłasza przetarg nieograniczony  na „Dostawę ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników  KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.
     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia.
    Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.
    Kryterium oceny  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  jest:    cena 70% i jakość -30%.
UWAGA !!!
Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że przedłużono termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” do  dnia  10.01.2014r.  do godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2014r. roku o godz. 1130.
   Oferty należy składać do dnia 03.01.2014r. do godziny 10ºº w siedzibie KPWiK Sp. z o.o. ul. Graniczna 3a w Kraśniku , sekretariat II piętro, pokój nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
    Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni.
    Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew.502, adres email: ag@kpwik.krasnik.pl