Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę  ubrań roboczych i obuwia roboczego dla pracowników
KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.
Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Oferty należy składać do dnia 21.11.2012 r. do godziny 1000 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
UWAGA!!!
Informujemy, że przedłużamy termin zgłaszania ofert na           „Dostawę  ubrań  roboczych  i  obuwia roboczego  dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.
w Kraśniku” w trybie przetargu nieograniczonego, do dzienia 26.11.2012r. godz.10ºº, otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2012r.godz.10³º.
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest pani Anna Rak tel. 81 825 68 09 wew.502, adres e-meil ag@kpwik.krasnik.pl