Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa wodomierzy zimnej wody na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne grupy wodomierzy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w 4-6 dostawach, pierwsza dostawa w marcu 2013 r., ostatnia dostawa w lutym 2014 r.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 23.01.2013 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

 

1. w sprawach merytorycznych:

  • Piotr Górski – tel. 81 825 20 56 w. 446, kom. 607 480 157, e-mail:   wb@kpwik.krasnik.pl,

2. w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego: