Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-06-02 09:52

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez HYDRO – PARTNER Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 498 750,00 zł, brutto 613 462,50 zł.

Ponadto informujemy że,  żaden z Wykonawców nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.