Kraśnik: Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania

Numer ogłoszenia: 131550 – 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, faks 81 8256809 w. 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwik.krasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia fabrycznie nowych urządzeń wraz z osprzętem, wykonanie projektów schematów proponowanych rozwiązań wg obecnych norm i przepisów dla zrealizowania: modernizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w SW Głęboka, modernizacji dwóch głównych rozdzielni energetycznych dla dwóch SW Żwirki i Wigury oraz SW 3-go Maja zmodernizowania wspólnej rozdzielni głównej dla dwóch studni głębinowych zlokalizowanej na terenie strefy ochrony bezpośredniej studni nr 7, automatyzacji i wizualizacji procesu chlorowania wody w SW Głęboka, SW Żwirki i Wigury oraz SW 3-go Maja, automatycznego sterowania i wizualizacji procesów pracy urządzeń służących do poboru, podnoszenia ciśnienia i dezynfekcji wody w trzech SW na miejscu i z przekazaniem ich stanów pracy i sygnałów sterujących w czasie rzeczywistym do i ze sterowni SW Głęboka. lokalnego (w SW Żwirki i Wigury i SW 3-go Maja) zobrazowania, sterowania i wglądu w parametry pracy urządzeń w SW na ekranach paneli sterowniczych. Ponadto należy dokonać demontażu istniejących a zbędnych w dalszej eksploatacji urządzeń i instalacji Zamawiającego oraz dokonać montażu i rozruchu nowych urządzeń, zaprogramować sterowniki i komputery. Ponadto przygotowane projekty i schematy proponowanych rozwiązań i urządzeń, przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dostarczone urządzenia winny być kompletne i wolne od wad. Po przeprowadzeniu rozruchu dostarczonych urządzeń należy przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi i konserwacji. Należy wykonać wszelkie wymagane przepisami pomiary i kalibracje i przedstawić na tę okoliczność stosowne protokoły. Udzielić co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Zamówienia oraz zapewnić serwis gwarancyjny w okresie gwarancji i pogwarancyjny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.71.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tys. zł). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Sposób i termin wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. III Oddz.Kraśnik nr 92 1240 2483 1111 0000 3334 8379 z dopiskiem: Wadium – Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej): oryginały dokumentów należy zdeponować w kasie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o. w godz. 7:00 – 15:00, a do oferty należy dołączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu bezpośrednio do kasy KPWiK Sp. z o.o. – zaleca się dołączyć oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący na jej zawartość umożliwiającej złożenie go w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy. W takim przypadku do oferty należy załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego, zaś do oferty została załączona kopia polecenia przelewu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawca, który nie wniesie akceptowalnej formy wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o zamówienie publiczne. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zwrot wadium Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.5 IDW, zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 ustawy PZP. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze umowę i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, o którym mowa poniżej w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwa zamówienia opisane w przedmiocie zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN netto. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy PZP – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie 9.1.2 IDW tylko w sytuacji, gdy co najmniej jeden podmiot wykaże doświadczenie w wykonaniu wymaganej w tym punkcie ilości wykonanych robót budowlanych.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiajacy nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: Ekspert nr 1 , Kierownik robót branży elektrycznej oraz robót ds. automatyki i sterowania – posiadający: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika robót branży elektrycznej oraz kierownika robót branży ds. automatyki i sterowania przy realizacji inwestycji dla robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Wymienione powyżej wymagania dot. Eksperta należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego i nie wyczerpują one całości personelu niezbędnego do prawidłowego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Każdy z wymienionych powyżej ekspert musi posiadać dobrą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie lub Wykonawca musi zapewnić tłumacza (lub odpowiednią liczbę tłumaczy). Wymagane w pkt 9.1.3.a) IDW okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy PZP – ocena spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.3 IDW odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy, w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 PLN w postaci opłaconej polisy. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy PZP – ocena spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.4 IDW odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Siedziba Zamawiajacego: KpWiK Sp. zo.o. ul. Graniczna 3a w sekretariacie IIp. pok. 206.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, POIiŚ, Priorytet I Oś Gospodarka wodno -ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
Data publikacji: 16.04.2014 – 18:40