Kraśnik: Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury

Numer ogłoszenia: 173180 – 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, faks 81 8256809 w. 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwik.krasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury. Przedmiotem zamówienia dla Stacji Wodociągowych (SW) jest dostawa i montaż niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia fabrycznie nowych, kompletnych urządzeń wolnych od wad wraz z osprzętem i armaturą. Dostawa i wymiana ośmiu agregatów pompowych w studniach głębinowych wraz z rozruchem, oraz dostawa czterech agregatów głębinowych. Wymiana kompleksowo zabudowy w studniach głębinowych obejmie m.in. rury tłoczne, armaturę, czujniki ciśnienia, sondy hydrostatyczne, drabinki włazowe, pokrywy włazów, przewody wentylacyjne. Modernizacja obejmie zbiornik wody czystej z instalacją układu określającego w nim poziom wody montaż sondy, wymiana pokrywy włazu zapewniająca napowietrzenie i odpowietrzenie przestrzeni nad lustrem wody. Dostawa i rozruch dwóch zestawów pompowych do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej z przystosowaniem pomieszczeń i instalacji do wymogów nowych zestawów. Wykonanie oczyszczenia – renowacji dwóch otworów studziennych przez szlamowanie, poprzedzone inspekcją telewizyjną. Wszelkie prace należy uzgadniać z Zamawiającym. Projekt zastosowanych rozwiązań przed wykonaniem należy przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przeprowadzenie rozruchu dla wszystkich dostarczonych urządzeń, przeszkolenie personelu obsługi, dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej, opisowej, telewizyjnej, projektu wykonawczego oraz wszelkich instrukcji w języku polskim, które stają się własnością Zamawiającego. Udzielenie co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Zamówienia, zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji i pogwarancyjnego. W ramach Zamówienia należy przeprowadzić kolejno w odstępach czasowych szlamowanie dwóch otworów studziennych zlokalizowanych na terenie SW 3-go Maja. Renowację należy potwierdzić inspekcją telewizyjną z której należy wykonać stosowne sprawozdanie w formie papierowej i elektronicznej. Sprawozdanie i powstały zapis wideo w popularnym pliku o wysokiej rozdzielczości utrwalony na nośniku DVD należy przekazać Zamawiającemu. Prace w otworach studziennych należy prowadzić w sposób zorganizowany i niepowodujący zakłóceń w normalnej pracy stacji wodociągowych będących w ruchu. Parametry techniczne otworów studziennych Dane techniczne – Studnia nr 1 Głębokość – 80,5 m Średnica rury osłonowej – fi16 Długość rury osłonowej – 53,0 m Otwór bosy – fi 14 Przewidywany zasyp – 3,5 m Dane techniczne – Studnia nr 2 Głębokość – 80,00 m Średnica rury osłonowej – fi16 Długość rury osłonowej – 48,80 m Otwór bosy – fi 14 Przewidywany zasyp – 3,5 m Wymogi i parametry agregatów Dla wszystkich Pomp Pompa ma być wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 304. Pompa ma mieć zamontowany zawór zwrotny grzybkowy sprężynowy. Wirniki wykonane ze stali nierdzewnej, min. AISI 304. Kosz wlotowy wykonany z siatki ze stali nierdzewnej, min. AISI 304. Prędkość obrotowa pompy do 2900 obr/min. Pompa ma posiadać dynamiczne pierścienie bieżne wykonane z NBR/PPS. Dla wszystkich Silników Silnik musi być wykonany ze stali nierdzewnej, min. AISI 304. Silnik trójfazowy rozruch gwiazda trójkąt. Napięcie nominalne 3 x 400-415V. Klasa izolacji (IEC85): F. Wbudowany przetwornik temperatury PT 100. Silnik podwodny przezwajalny z wypełnieniem wodnym. Wirnik ma być łożyskowany łożyskiem promieniowym ceramicznym i łożyskiem osiowym ceramiczno/węglowym.Uszczelnienie wału ma być wykonane z CER/CARBON. Połączenie pompa/silnik w standardzie NEMA. Agregaty pompowe winny być jednego producenta które należy dobrać przed zakupem w punkt pracy i pięć studni (nr 2, 3, 4, 5, 8) w tym dokonać wymiany i przeprowadzić rozruch jednego agregatu tylko studni nr 8 – SW Głęboka, pięć studni (nr 3, 5, 6, 7, 8) dokonać wymiany i przeprowadzić rozruch pięciu agregatów głębinowych – SW Żwirki i Wigury, dwie studnie (nr 1, 2) dokonać wymiany i przeprowadzić rozruch dwóch agregatów głębinowych – SW 3-go Maja. Dostawca zapewni wsparcie techniczne – uruchomienie, oraz przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia dostarczy instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchową i BHP dla systemu jak i poszczególnych urządzeń. Parametry do doboru agregatów SW Głęboka Studnia nr 2 Parametry: Wydajność eksploatacyjna Q – 85m3/h Wysokość geometryczna H – 62m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° : – 60m- fi 125; – 50m- fi 200; – 410m- fi 400 Długość rur pionowych w otworze studziennym – 55m- fi 125 Średnica otworu, filtrów – min. fi 300mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 61m Silnik o mocy nominalnej do: – 26kW Sprawność pompa+silnik min. – 64% Studnia nr 3 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 65m3/h Wysokość geometryczna H – 68m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° : 70m- fi 125; 60m- fi 200; 220m- fi 300; 410m-fi400 Długość rur pionowych w otworze studziennym – 65m- fi 125 Średnica otworu, filtrów – min. fi 300mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 71m Silnik o mocy nominalnej do – 26kW Sprawność pompa+silnik min. – 64% Studnia nr 4 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 55m3/h Wysokość geometryczna H – 77m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 70m- fi 125; 420m- fi 250; 100m- fi 400; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 65m- fi 125 Średnica otworu, filtrów – min. fi 300mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 71m Silnik o mocy nominalnej do – 30kW Sprawność pompa+silnik min. – 64% Studnia nr 5 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 125m3/h Wysokość geometryczna H – 58m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 60m- fi 125; 350m- fi 200; 100m- fi 400; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 56m- fi 125 Średnica otworu, filtrów – min. fi 300mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 62m Silnik o mocy nominalnej do – 37kW Sprawność pompa + silnik min. – 63% Studnia nr 8 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 100m3/h Wysokość geometryczna H – 85m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 40m- fi 125; 1310m- fi 250; 50m- fi 400; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 54m- fi 125 Średnica otworu, filtrów – min. fi 300mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 60m Silnik o mocy nominalnej do: – 45kW Sprawność pompa + silnik min. – 64% SW Żwirki i Wigury Studnia nr 3 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 45m3/h Wysokość geometryczna H – 37m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 40m- fi 100; 75m- fi 150; 215m- fi 200; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 32m- fi 100 Średnica otworu, filtrów – min. fi 250mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 38m Silnik o mocy nominalnej do – 11kW Sprawność pompa + silnik min. – 59% Studnia nr 5 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 35m3/h Wysokość geometryczna H – 46m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 55m- fi 100; 12m- fi 100; 300m- fi 200; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 38m- fi 100 Średnica otworu, filtrów – min. fi 250mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 44m Silnik o mocy nominalnej do – 11kW Sprawność pompa + silnik min. – 57% Studnia nr 6 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 75m3/h Wysokość geometryczna H – 38m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 40m- fi 100; 225m- fi 150; 300m- fi 200; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 32m- fi 100 Średnica otworu, filtrów – min. fi 250mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 38m Silnik o mocy nominalnej do – 11kW Sprawność pompa + silnik min. – 60% Studnia nr 7 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 85m3/h Wysokość geometryczna H – 37m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 60m- fi 100; 1050m- fi 150; 50m- fi 200; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 32m- fi 100 Średnica otworu, filtrów – min. fi 300mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 38m Silnik o mocy nominalnej do – 26kW Sprawność pompa + silnik min. – 63% Studnia nr 8 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 80m3/h Wysokość geometryczna H – 38m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 50m- fi 100; 1010m- fi 150; 50m- fi 200; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 26m- fi 100 Średnica otworu, filtrów – min. fi 300mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 32m Silnik o mocy nominalnej do – 30kW Sprawność pompa + silnik min. – 65% SW 3-go Maja Studnia nr 1 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 40m3/h Wysokość geometryczna H – 40m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 72m- fi 80; 4m- fi 100; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 42m- fi 80 Średnica otworu, filtrów – min. fi 300mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 48m Silnik o mocy nominalnej do – 11kW Sprawność pompa + silnik min. – 61% Studnia nr 2 Parametry Wydajność eksploatacyjna Q – 40m3/h Wysokość geometryczna H – 40m Długość i średnica odcinków tłocznych rury żeliwne dolicz. 5szt. kolano 90° 90m- fi 80; 4m- fi 100; Długość rur pionowych w otworze studziennym – 42m- fi 80 Średnica otworu, filtrów – min. fi 300mm Długość kabla zasilającego agregat pompowy – 48m Silnik o mocy nominalnej do – 11kW Sprawność pompa + silnik min. – 61% Rozdzielnice i sterowniki dla agregatów pompowych. Dostawa, zamontowanie i uruchomienie 7 szt. agregatów pompowych: kompletnych z kablami i rozdzielnicami zasilająco-sterującymi, sterownikami w tych rozdzielnicach oraz elektrycznymi skrzynkami połączeniowymi IP68 w obudowach studni obejmie studnie: st nr 3, 5, 6, 7, 8 – SW Żwirki i Wigury, st nr 1, 2 – SW 3-go Maja, Dostawa, zamontowanie i uruchomienie 1 szt. agregatu pompowego: kompletnego z kablem, sondą hydrostatyczną i elektryczną skrzynką połączeniową IP68 w obudowie studni nr 8 – SW Głęboka obejmuje: st nr 8 – SW Głęboka, Obudowy rozdzielnic o stopniu ochrony IP65 wykonane mają być z izolacyjnego i trudnopalnego, termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Każda obudowa ma być wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontować panel operatorski. Jednostki sterujące agregatami pompowymi mają stanowić sterowniki, zawierające oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, zintegrowane z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika będzie wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne oraz graficzny wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu pokazywany będzie aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących i historycznych z możliwością rejestracji co najmniej 50 rekordów. Modernizacja zabudowy studziennej obejmuje: studnię nr 8- SW Głęboka, studnię nr 3,5,6,7,8- SW Żwirki i Wigury, studnię nr 1,2 – SW 3-go Maja. Należy dokonać montażu armatury, czujników ciśnienia, sond hydrostatycznych itd. Wymiana drabinek włazowych (1kpt na każdą ze studni), pokryw włazowych (2kpt. na każdą studnię) wyposażonych w podwójne klapy w tym zewnętrzną wyposażoną w termoizolację, przewodów wentylacyjnych (1kpt na każdą studnię). Drabinki złazowe do 3,0 m, dla wszystkich studni – wykonać ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (wg EN 10088).Rury wentylacyjne wraz z zabezpieczeniem przeciw owadom, dla wszystkich studni, wykonać ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (wg EN 10088). Należy dokonać kompleksowo zabudowy studni o średnicach armatury: SW 3-go Maja DN80, SW Żwirki i Wigury DN100, SW Głęboka DN125 w zależności od doborów: Wszelkie elementy połączeniowe armatury (króćce, kształtki, kołnierze luźne, itp.) należy wykonać ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (wg EN 10088), w połączeniach kołnierzowych oraz: a)głowicę studni, którą należy przykręcić min 4. śrubami o średnicy min fi 16 do rury cembrowej (wykonanie zabezpieczające przed przemieszczaniem głowicy). W głowicy wykonać trzy rewizje dla przewodu DN 32 przygotowanego do pomiaru głębokości zalegania zwierciadła wody przy użyciu przyrządu do pomiaru rzędnej lustra wody (świstawki hydrogeologicznej), sondy hydrostatycznej niezależnie oraz na kabel elektryczny. b)kolanko 90° min PN 10 ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301(wg EN 10088) wyposażone w przyłącze z zaworem i manometrem o średnicy tarczy min 60 mm i o zakresie pomiarowym 0 ÷ 1,0 MPa, c)przepustnicę regulacyjną wyposażoną w przekładnię ślimakową PN 16, dwie sztuki wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie farbą epoksydową. Tarcza przepustnicy wykonana ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301. d)wodomierz – w wykonaniu rozłącznym z nadajnikiem impulsów, 1 impuls = 1 m3. e)zawór czerpalny, do poboru próbek wody, wykonany ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (wg EN 10088), f)odpowietrznik automatyczny rurociągu tłocznego, min PN 16, g)zawór zwrotny grzybowy PN 16, między kołnierzowy z korpusem z żeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie farbą epoksydową, uszczelnienie metal/metal, h)poziome rury tłoczne w połączeniu kołnierzowym wykonać ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301(wg EN 10088), i min PN 10 posiadające dopuszczenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do picia przez ludzi, i)króciec połączeniowy L = 2000 mm do połączenia z istniejącą siecią tłoczną wykonać ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 (wg EN10088), wyposażony w przyłącze z zaworem dla czujnika ciśnienia DN25, wykonać zabezpieczenie przeciw przesunięciom poosiowym. Elementy przejścia zabudować poza obudową studzienną, przejście króćca przez ścianę obudowy wykonać szczelne – z zastosowaniem systemowych elementów uszczelniających. j)czujnik ciśnienia na rurociągu tłocznym, k)uszczelki posiadające dopuszczenie do kontaktu z wodą do picia przez ludzi, l)kompensator gumowy ERV-R: lub równoważny o zbliżonych nie gorszych parametrach, min PN 10, kołnierze połączeniowe ze stali nierdzewnej 1.4557, warstwa zewnętrzna: płaszcz EPDM, ozonoodporny, warstwa wewnętrzna EPDM, wzmocnienie oplot: kord nylonowy, znakowanie: zielony pasek, m)łącznik kołnierzowo rurowy, zamontować poza obudową studni,pomiar hydrostatyczny poziomu wody Wymagania dla rur pionowych Rury tłoczne stalowe ocynkowane ogniowo do zamontowania pomp w obudowie studni i otworze studziennym SW Głęboka DN 125 zakończonymi przyłączami PN 16 ze zintegrowanymi rurami pomiarowymi o długości całkowitej Długość rur pionowych w studni nr 8 – 54 m. Rury tłoczne stal nierdzewna w gat. 1.4301 (wg EN 10088) do zamontowania pomp w obudowie studni i otworze studziennym DN 80 SW 3-go Maja i DN 100 SW Żwirki i Wigury zakończonymi przyłączami PN 16 ze zintegrowanymi rurami pomiarowymi o długości całkowitej SW 3-go Maja DN 80 Długość rur pionowych w studni nr 1 – 42 m. Długość rur pionowych w studni nr 2 – 42 m. SW Żwirki i Wigury DN 100 Długość rur pionowych w studni nr 3 – 30 m Długość rur pionowych w studni nr 5 – 38 m Długość rur pionowych w studni nr 6 – 32 m Długość rur pionowych w studni nr 7 – 30 m Długość rur pionowych w studni nr 8 – 26 m Rury należy stosować w równych odcinkach od 4 ÷ 6 metrów każdy, odcinek uzupełniający przy głowicy dopuszcza się o mniejszej długości. Każdy odcinek rury tłocznej zintegrować z rurami pomiarowymi. Dopuszcza się stosowanie rur ze szwem. Wykonanie modernizacji zbiornika wody czystej polegającej na montażu sondy hydrostatycznej z kablem do rozdzielni elektrycznej, dostarczenie przetwornika z wyświetlaczem dla wskazań poziomu wody. Przetwornik winien być przystosowany do przekazania aktualnych poziomów za pomocą protokołu RS-485 oraz dla zapewnienia sterowania pracą agregatów głębinowych – SW 3-go Maja. Rozwiązanie i wdrożenie sposobu zalewania pomp II° dla jego normalnej pracy oraz podczas uruchamiania zestawu, np. po awaryjnym zatrzymaniu jego pracy. Napływ wody ze zbiornika do zestawu hydroforowego odbywa się przez układ syfonowy a ponadto poziom wody w zbiorniku okresowo znajduje się poniżej pomp II°. Rozwiązanie przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego – SW 3-go Maja. Wymiana rurociągów w obrębie SW na wykonane ze stali nierdzewnych biegnące w budynku – SW 3-go Maja.Dobór przed zakupem i dostawa dwóch zestawów II° z pompami wyposażonymi w przetwornice częstotliwości do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej dla – SW 3-go Maja i SW Żwirki i Wigury wraz z przeprowadzeniem robót dla spełnienia wymogów ich normalnej pracy. Zrealizować dostawy i wszelkie prace montażowe, niezbędne i konieczne do uruchomienia, prawidłowej pracy istniejących i dostarczonych urządzeń. Parametry techniczne zestawów pompowych dla poszczególnych SW SW Żwirki i Wigury Wymagana ilość wody podawanej do sieci miejskiej: Warunki normalnej pracy Qmin = 1 m3/h Qmax = 45 m3/h Warunki pracy awaryjnej Qmin = 1 m3/h Qmax = 200 m3/h Wymagane ciśnienie dla podawanej wody do sieci miejskiej: Pora dzienna H = 0,47 MPa ± 5 % Pora nocna H = 0,41 MPa ± 5 % Zapewnić możliwość nastawy ciśnienia w granicach: 0,40 MPa do 0,49 MPa. Zapewnić pracę zestawu z wybranym ciśnieniem – w granicach nastaw – w wybranych porach dnia: pora nocna/pora dzienna, z możliwością przestawienia przez uprawnionego operatora zadanej godziny granicy pór. Stacja wodociągowa jest obiektem pracującym dla uzupełnienia ciśnienia w sieci podczas okresów szczytowych i aktualnie do sieci jest wtłaczane Qśr=450m3/dobę. W sobotę Qśr=900 m3/dobę. SW 3-go Maja Wymagana ilość wody podawanej do sieci miejskiej: Warunki normalnej pracy Qmin = 1 m3/h Qmax = 15 m3/h Warunki pracy awaryjnej Qmin = 1 m3/h Qmax = 50 m3/h Wymagane ciśnienie dla podawanej wody do sieci miejskiej Pora dzienna H = 0,33 MPa ± 5 % Pora nocna H = 0,25 MPa ± 5 % Zapewnić możliwość nastawy ciśnienia w granicach: 0,25 MPa do 0,40 MPa. Zestaw wyposażyć w sterownik zapewniający naprzemienną pracę pomp, automatycznego przełączania nastawionego ciśnienia w trybie noc/dzień. Ponadto zestaw wyposażyć w urządzenia i dedykowane oprogramowanie, które posłuży do wykonania wizualizacji i zdalnego sterowania realizowane z poziomu sterowni SW Głęboka. Ponadto w ramach zamówienia Należy prowadzić wymianę, łącznie z demontażem istniejących zbędnych elementów lub urządzeń wyposażenia, które należy przekazać Zamawiającemu. Dokonać rozruchu agregatów pompowych wraz z osprzętem wszystkich w/w objętych modernizacją studni głębinowych na Stacjach Wodociągowych w Kraśniku wraz z osprzętem i armaturą tzn.: silniki, pompy, rurociągi tłoczne, wodomierze, przepływomierze, manometry, czujniki ciśnienia w zabudowie studziennej przy głowicy, sondy hydrostatyczne, armatura zaporowa, urządzenia i osprzęt zasilania elektrycznego od istniejących złącz kablowych na terenie studni do silników pomp. Wymiana włazu i przewodu wentylacyjnego zbiornika wody czystej dot. jedynie jednego kompletu w SW 3-go Maja. Dokumenty bezwzględnie wymagane 1)Karty charakterystyki pomp. 2)Karty katalogowe pomp z wyszczególnieniem wykonania materiałowego pompy oraz dokument potwierdzający wykonanie zgodnie z normą. 3)Inne dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych warunków określonych w niniejszej specyfikacji. 4)Referencje na oferowane urządzenia wystawione przez ich użytkowników. Szczegółowe informacje zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na naszej stronie internetowej pod adresem www.kpwik.krasnik.pl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.10.00.00-0, 41.11.00.00-3, 65.10.00.00-4, 65.11.00.00-7, 65.11.10.00-4, 65.13.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie piętnaście tys. zł). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej w pkt 12.2 i 12.3 SIWZ. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c)kwotę gwarancji; d)termin ważności gwarancji; e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż (i)Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub (ii)Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub (iv)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Postanowienia pkt 12.2.2 SIWZ stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt. 12.2.1 b), 12.2.1 e) SIWZ W przypadku, gdy gwarancja lub poręczenie, o których mowa powyżej, nie określą którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt. 12.2.2 SIWZ, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wymaganym wadium. Sposób i termin wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. III O/Kraśnik nr 92 1240 2483 1111 0000 3334 8379 z dopiskiem Wadium – Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) oryginały dokumentów należy zdeponować w kasie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o. w godz. 7:00 ÷ 15:00, a do oferty należy dołączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu bezpośrednio do kasy KPWiK Sp. z o.o. – zaleca się dołączyć oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący na jej zawartość umożliwiającej złożenie go w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy. W takim przypadku do oferty należy załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego, zaś do oferty została załączona kopia polecenia przelewu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawca, który nie wniesie akceptowalnej formy wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o zamówienie publiczne. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zwrot wadium Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.5 , SIWZ zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 ustawy PZP. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze umowę i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, o którym mowa poniżej w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b)Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • a)Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu fabrycznie nowych agregatów pompowych w studniach głębinowych, agregatów głębinowych oraz zestawów pompowych do podnoszenia ciśnienia sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN netto. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy PZP – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie 9.1.2 SIWZ gdy co najmniej jeden podmiot wykaże doświadczenie w wykonaniu wymaganej w tym punkcie ilości wykonanych dostaw.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie (w/w warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca musi spełniać jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki a)warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy, w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN; b)warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 650 000,00 PLN w postaci opłaconej polisy. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy PZP – ocena spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.4 odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  1.Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( zał. nr 8 do SIWZ) 2. Pisemne zobowiązanie podmiotu udostepniajacego Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie ( zał. nr 2a do SIWZ) 3. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonani zamówienia ( zał. nr 3 do SIWZ) 4. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia ( zał. nr 9 do SIWZ);

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawartych w mart.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp ( zał. nr 1 do SIWZ0 2. Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (zał. nr 6 do SIWZ) 3.Oswiadczenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu niuczciwej konkurencji ( zał. nr 7)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwik.krasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik pok. 212.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik sekretariat, IIp. pok.206.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, POIiŚ, Prirytet I Oś Gospodarka Wodno -ściekowa, Działanie 1.1, Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak