Data publikacj: 2014-06-13 23:45
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot. postępowania pt.: „Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury”

 

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania     o udzielenie zamówienia na modernizację stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armaturyjako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.    ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 890 294,09 zł,brutto 1 095 061,73 zł.

W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta firmy HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.. , która otrzymała 100 pkt.