Kraśnik: Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury

Numer ogłoszenia: 125764 – 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, faks 81 8256809 w. 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwik.krasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia fabrycznie nowych, kompletnych urządzeń wolnych od wad wraz z osprzętem i armaturą. Dostawa i wymiana ośmiu agregatów pompowych w studniach głębinowych wraz z rozruchem, oraz dostawa czterech agregatów stanowiących niezbędną rezerwę dla zapewnienia pewności i niezawodności dostaw wody dla odbiorców. Wymiana kompleksowo zabudowy w studniach głębinowych obejmie m.in. rury tłoczne, armaturę, czujniki ciśnienia, sondy hydrostatyczne, drabinki włazowe, pokrywy włazów, przewody wentylacyjne. Modernizacja obejmie zbiornik wody czystej z instalacją układu określającego w nim poziom wody montaż sondy, wymiana pokrywy włazu zapewniająca napowietrzenie i odpowietrzenie przestrzeni nad lustrem wody. Dostawa i rozruch dwóch zestawów pompowych do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej z przystosowaniem pomieszczeń i instalacji do wymogów nowych zestawów. Wykonanie renowacji dwóch otworów studziennych np. przez szlamowanie, poprzedzone inspekcją telewizyjną. Wszelkie prace należy uzgadniać z Zamawiającym. Projekt zastosowanych rozwiązań przed wykonaniem należy przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przeprowadzenie rozruchu dla wszystkich dostarczonych urządzeń, przeszkolenie personelu obsługi, dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej, opisowej, telewizyjnej, projektu wykonawczego oraz wszelkich instrukcji w języku polskim, które stają się własnością Zamawiającego. Udzielenie co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot Zamówienia, zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji i pogwarancyjnego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.10.00.00-0, 41.11.00.00-3, 65.10.00.00-4, 65.11.00.00-7, 65.13.00.00-3, 65.11.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
 Wysokość wadium Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej w pkt 11.2 i 11.3. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c)gwarancjach bankowych d)gwarancjach ubezpieczeniowych e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Sposób i termin wniesienia wadium Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. III O Kraśnik nr 92 1240 2483 1111 0000 3334 8379 z dopiskiem: Wadium – Modernizacja stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej): oryginały dokumentów należy zdeponować w kasie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o. w godz. 7:00 – 15:00, a do oferty należy dołączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałe. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu bezpośrednio do kasy KPWiK Sp. z o.o. – zaleca się dołączyć oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący na jej zawartość umożliwiającej złożenie go w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy. W takim przypadku do oferty należy załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego, zaś do oferty została załączona kopia polecenia przelewu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawca, który nie wniesie akceptowalnej formy wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o zamówienie publiczne. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zwrot wadium Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień pkt 11.5 IDW, zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 ustawy PZP. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze umowę i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, o którym mowa poniżej w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b)Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiajacy nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał dostawy w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwa zamówienia o wartości każdego nie mniejszej niż 300 000,00 PLN netto, określonych w przedmiocie zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiajacy nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakiezostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy, w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 650 000,00 PLN w postaci opłaconej polisy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwik.krasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: KPWiK SP. zo.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, pok.212.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2014 godzina 11:00, miejsce: siedziba Zamawiającego KPWiK Sp. zo.o., ul. Graniczna 3a w sekretariacie IIp. pok. 206.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest wspfinansowany ze środków Unii Europejskiej, POIiŚ , Priorytet I Oś Gospodarka Wodno – Ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak