Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wod.-kan.”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odtwarzaniu nawierzchni asfaltowych po awariach wod-kan we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w technologii uzgodnionej z właścicielem – zarządcą terenu bądź po wystąpieniu o warunki odtworzenia nawierzchni i oznakowania poziomego dróg do właściciela – zarządcy drogi lub terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:

1.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3.      dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 17 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów                i Kanalizacji Spółka z o.o. (Regulamin do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.kpwik.krasnik.pl w zakładce Przetargi).

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

   Oferty należy składać do dnia 6.08.2015 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie (decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego).Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.08.2015 r. o godz. 1115 .

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu są:

1.  Pan Piotr Puzoń – tel. 605 211 623;

2.  Pani Agnieszka Dziurda  – tel. 81 825 68 09 wew. 502.