Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wod-kan jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik z ceną netto 18 900,00 zł, ceną brutto 23 247,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego w  § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień, tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.