Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego pprzetargu nieograniczonego na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych po awariach wod-kan” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy BUDOMAT Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 27A, 23-204 Kraśnik z ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 18 000,00 zł, brutto – 22 140,00 zł.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.