Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa, modernizacja i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby budynku magazynowo-garażowego oraz przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15kV”.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można nieodpłatnie pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie 30 dni od daty podpisania umowy (Termin może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia temperatur uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia).
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.
Oferty należy składać do dnia 22.10.2013 r. do godziny 1300 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą    w powyższym terminie. Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Pracownikami uprawnionym do kontaktu w dni robocze w godz. 700 – 1500 są:
1)  w sprawach merytorycznych:
      –     Wiesław Korkosz – tel. 81 825 20 56 w. 436, kom. 607 803 997
            e-mail:   ts@kpwik.krasnik.pl ,
 2)  w sprawach formalnych dotyczących postępowania przetargowego:

–     Michał Bis – tel. 81 825 68 09 w. 502, e-mail: bism@kpwik.krasnik.pl