Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na:  „Przebudowa, modernizacja i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby budynku magazynowo-garażowego oraz przebudowa istniejącej napowietrznej linii SN 15kV”  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Piotr i Wiesław Dudek ul. Ceramiczna 30,  23-200 Kraśnik z ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie 14 700,00 zł, brutto 18 081,00 zł.

Ponadto informujemy, że wszystkie złożone oferty były kompletne i żaden z Oferentów  nie został wykluczony i żadna oferta nie podlegała odrzuceniu.
Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.