Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-09-30 14:29

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy naremont kabli zasilających agregaty pompowe w studniach na ujęciu wody przy ul. Żwirki i Wigury w Kraśniku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mariusz Garbacz, ul. Sienkiewicza 5, 23-204 Kraśnik z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 49 503,55 zł, brutto 60 889,37 zł.

Zgodnie z  § 46 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w KPWiK Sp. z o.o. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie później niż w terminie do 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu postępowania.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.