Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-09-12 13:15

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont kabli zasilających agregaty pompowe w studniach na ujęciu wody przy ul. Żwirki i Wigury w Kraśniku.”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać  z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 15.12.2014r..

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 26.09.2014 r. do godziny 1100 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie.

Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem IX SIWZ.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

1. Pan Kamil Krasowski – tel. (81) 825 68 09 w. 206 ( sprawy techniczne)

2. Pani Marta Kusiak – Zioło – tel. 81 825 68 09 w. 501 ( sprawy formalne)