Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-09-19 13:50

 

Informuje, iż przetarg nieograniczony na: „Roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego i reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o” został unieważniony na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Nr

oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena netto

(w zł)

Cena brutto

(w zł)

1. INSTAL KRAKÓW S.A. ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków

2 731 900,00 zł 3 360 237,00 zł
2. PASADYN Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Pasadyn Rzuchowa 247

33-114 Rzuchowa

1 328 016,00 zł 1 633 459,68 zł
3. SPEC-BUD Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli Piotr Kimak ul. Folwarczna 12

20-751 Lublin

799 796,00 zł 983 749,08 zł

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3  Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że z postępowania     o udzielenie zamówienia został wykluczony wykonawca SPEC-BUD Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli Piotr Kimak ul. Folwarczna 12 20-751 Lublin. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostaje za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert. Wniesione przez Oferenta wadium zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego w dniu 18.09.2014r. o godzinie 1154 .        W SIWZ termin złożenia ofert i wniesienia wadium został wyznaczony na dzień 18.09.2014r. do godziny 1100.

Uzasadnienie prawne:

Art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Na podstawie art. 24 ust. 4 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

W związku z tym, iż jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena, za najkorzystniejszą  ofertę została uznana kolejna oferta z najniższą ceną, złożona przez wykonawcę PASADYN Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Paladyn Rzuchowa 247 33-114 Rzuchowa

Uzasadnienie faktyczne:

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena. Oferta Wykonawcy zawiera najniższą cenę wśród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę netto 1 200 000,00 zł (brutto 1 476 000,00 zł). Oferta z najniższą ceną  spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4.

Dziękujemy za udział w  postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych.