Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl


Data publikacji: 2014-10-14 23:01

Informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie osadnika wstępnego i reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o. jako najkorzystniejszą tj. zawierającą najniższą cenę  wybrano ofertę złożoną przez Firmę RENOMA Stanisław Zych ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 743 085,00 zł, brutto 913 994,55 zł.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa, zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów.

Oferty oceniane były przez Zamawiającego jedynie w oparciu o cenę ofertową brutto. Maksymalna liczba punktów jaką można było otrzymać to 100 punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty  w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy Adres Cena brutto

(w zł)

Liczba przyznanych punktów
1. INSTAL KRAKÓW S.A. ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków

1 562 100,00 zł 58,5106
2. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane TORKRET Sp. z o.o.

Sp. komandytowa

ul. Grabowa 8

62-025 Siekierki Wielkie

1 721 966,79 zł 53,0785
3. NIWA Sp. z o.o. ul. Długa 14, Niwiska Dolne

98-330  Pajęczno

1 001 698,47 zł 91,2444
4. Firma RENOMA Stanisław Zych ul. Słowackiego 24

35-060 Rzeszów

913 994,55 zł 100,0000
5. PASADYN Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Pasadyn Rzuchowa 247

33-114 Rzuchowa

1 264 459,68 zł 72,2834
6. SPEC-BUD Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli Piotr Kimak ul. Folwarczna 12

20-751 Lublin

1 146 975,00 zł Punktacja nie został przyznana z powodu wykluczenia Wykonawcy i uznania za odrzuconą ofertę Wykonawcy

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia został wykluczony wskazany poniżej Wykonawca. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferty Wykonawców wykluczonych uznane zostają za odrzucone.

SPEC-BUD Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli Piotr Kimak ul. Folwarczna 12,  20-751 Lublin.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie wniósł skutecznie wadium przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w punkcie 12.3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia żądał zdeponowania oryginału dokumentu w kasie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. albo dołączenia oryginału dokumentu w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący na jej zawartość celem późniejszego zdeponowania oryginału gwarancji wadialnej w kasie Spółki. Wykonawca SPEC-BUD Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli Piotr Kimak dołączył do oferty kopię gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 1502/LU/5036/2014 wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ Ubezpieczenia, nie dostarczył jednak do Zamawiającego oryginału wskazanego powyżej dokumentu. W ocenie Zamawiającego oryginał dokumentu gwarancji wadialnej powinien być złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, aby doszło do skutecznego wniesienia wadium. Ponadto z kopii gwarancji wadialnej złożonej przez Wykonawcę wynika, że gwarancja wygasa w sytuacji zwrotu gwarantowi dokumentu gwarancji przed upływem terminu związania wadium. Stąd wobec braku przed upływem terminu składania ofert oryginału gwarancji ubezpieczeniowej wypłaty wadium, Zamawiający nie ma pewności, czy Wykonawca nie zwróci dokumentu gwarancji gwarantowi. Również Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 1385/13, KIO 2090/12) uznała, że: „samo „ustanowienie” wadium, czyli sporządzenie  dokumentu bez jego przekazania zamawiającemu, nie oznacza dla niego uzyskania praw do żądania od gwaranta kwoty wadium. Posiadanie tego dokumentu chroni zamawiającego przed przedwczesnym wygaśnięciem wadium związanym ze zwrotem dokumentu gwarancji wadialnej.” Ponadto KIO uznała, że: „nawet jeśli wykonawca ustanowił na rzecz zamawiającego wadium, to nie można uznać, że wadium zostało wniesione.”

Uzasadnienie prawne:

Art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą.

Na podstawie art. 24 ust. 4 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po dniu 19.10.2014 r.