Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-09-04 22:45
Ogłasza przetarg nieograniczony na:


Roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego i reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, faks 81 8256809 w. 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpwik.krasnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego i reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie reaktora biologicznego (RB) oraz osadnika wstępnego (OW) w oczyszczalni ścieków Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Opis ogólny reaktora biologicznego. Reaktor biologiczny (bioreaktor) nr 1, wybudowany na początku lat 80tych, to otwarty 3-komorowy zbiornik żelbetowy przyległy od strony północnej do bioreaktora nr 2, od strony zachodniej dobetonowane w późniejszym okresie koryto przelewowe. Rzut poziomy zbiornika w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 77,0 x 22,2 m. Głębokość całkowita zbiornika wynosi 5,4 m, gdzie wysokość ściany pionowej do skosu to 3,19 m. Zbiornik posadowiony na płycie żelbetowej podwójnie zbrojonej gr. 0,6 m, zdylatowany trzema poprzecznymi dylatacjami konstrukcyjnymi o wzajemnym rozstawie 18,0 m oraz dylatacją obwodową. Wzdłuż zbiornika przebiega stalowy pomost technologiczny wsparty na dwóch rzędach słupów żelbetowych o średnicy fi 0,3 m i podciągach, z kolei słupy o średnicy fi 0,5 m stanowiły fundament pod aeratory. Cała powierzchnia zbiornika zabezpieczona antykorozyjnie preparatem na bazie bitumów. Słupy. Blisko połowa słupów z silnie skorodowanym betonem i korozją zbrojenia w strefie wahania lustra ścieków. Głębokość ubytków betonu w kilku słupach wynosi 4do5 cm. Powierzchnia słupów silnie skorodowana na głębokość 2 do 3 cm. Z kolei słupy w lepszym stanie technicznym nie wykazują oznak karbonizacji beton odbarwia się po aplikacji roztworu fenolaftoleiny w warstwie bezpośrednio pod ochronną powłoką bitumiczną. Płyta denna i dylatcje. Powierzchnia płyty dennej w zasadzie bez powłok ochronnych. Na całej powierzchni dna występują liczne nierówności oraz odspojenia warstwy wyrównawczej. Na styku dna ze skosem wykuto liniowo zagłębiania na elementy instalacji napowietrzania ścieków. Miejsc skutego betonu nie zabezpieczono żadną powłoką ochronną. Dylatacje konstrukcyjne dna o zmiennej szerokości od 3 do nawet kilkunastu cm z dużymi ubytkami masy uszczelniającej oraz betonu na krawędziach. Przebieg dylatacji dna i ścian mija się o kilkadziesiąt cm. Z kolei na skosach brak szwów dylatacyjnych. W dylatacjach zastosowano taśmy uszczelniające. Ściany i skosy. Po obwodzie zbiornika na styku skos-ściana przebiega obetonowana rura instalacyjna. Powierzchnia ścian zewnętrznych i skosu zabezpieczona bitumiczną powłoką ochronną. Miejscami widoczna powierzchniowa korozja betonu. Ponadto na skosie miejscami występują zasolone pęknięcia betonu. Wewnętrzne ściany poprzeczne zbiornika bez powłoki ochronnej, powierzchniowo skorodowane i z widoczną korozją zbrojenia. Korona. Cała powierzchnia korony zabezpieczona powłoką bitumiczną. Przebieg korony wykazuje bardzo duże odchyłki liniowe. Góra oraz zewnętrzna powierzchnia korony silnie skorodowana, ubytki betonu sięgają głębokości 5 cm. Pomost technologiczny. Podciągi pomostu w bardzo złym stanie technicznym. Beton silnie skorodowany niemal na całym obwodzie elementów. Ubytki sięgają głębokości 5 cm. Na spodzie belek widoczna korozja stali zbrojeniowej. Konstrukcja stalowa pomostu również silnie skorodowana z widoczną korozją wżerową . Zakres prac do wykonania. Celem przeprowadzenia skutecznych napraw bioreaktora należy wykonać: wzmocnić słupy pomostu przez dołożenie zbrojenia i natrysk zapraw naprawczych w technologii torkretu mokrego,wykonać uzupełnienia skorodowanego betonu siarczanoodpornymi zaprawami naprawczymi typu PCC z zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia,wykonać ochronną, wodoszczelną powłokę antykorozyjną wszystkich przegród zbiornika, naprawić i uszczelnić wszystkie dylatacje konstrukcyjne, uszczelnić metodą iniekcji wysokociśnieniowej żywicą iniekcyjną wszystkie przewodzące wilgoć rysy przegród zbiornika,przedłużyć dylatacje konstrukcyjne w skosie zbiornika,zabezpieczyć antykorozyjnie stalowe płyty pomostowe,naprawić nawierzchnię żelbetową pomostu technologicznego i zabezpieczyć antypoślizgową poliuretanową powłoką ochronną. Technologia wykonania prac naprawczych.Dobór systemu naprawy i zabezpieczenia konstrukcji. Mając na uwadze aktualny stan zbiornika należy zastosować do naprawy i zabezpieczenia konstrukcji żelbetowej (powłoka ochronna) siarczanoodporne zaprawy typu PCC spełniające następujące warunki (wg PN EN 206 1): wysoka odporność na działanie siarczanów, klasa ekspozycji XA1 3 mrozoodporność, klasa ekspozycji min. XF1 wysoka odporność na zjawisko karbonizacji, klasa ekspozycji XC1 4 odporność na działanie chlorków i soli odladzających, klasa ekspozycji XD1 3 spoiwo cementowe wolne od glinianu trójwapniowego klasy C3A równe 0 trwała odporność na działanie ścieków o pH większe lub równe 4, odporność na wysalanie, kategoria przepuszczalności wody w3 (mała), wysoką paroprzepuszczalność, opór na dyfuzję pary wodnej mniejsze lub równe 1 m,porowatość powłoki ochronnej mniejsze lub równe 9proc. grubość powłoki ochronnej minimum 5 mm. Parametry materiałów dla pozostałych prac naprawczych zbiornika: Zabezpieczenie antykorozyjne pomostów stalowych: dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa,niska zawartość LZO, objętościowa zawartość części stałych min 75 proc.,grubość powłoki ochronnej minimum 200 mikrometrów,powłoka pigmentowana aluminium,zalecany profil powierzchni po oczyszczeniu 50 do 75 mikrometrów.Uszczelnienie dylatacji:1) kit uszczelniający: odkształcalność 20 proc., utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków gazu,wytrzymałość na rozdzieranie 7 N/mm, twardość Shore A 35 po 28 dniach, wydłużenie przy zerwaniu 400 proc.,powrót poodkształceniowy większy niż 70 proc., 2) taśma uszczelniająca: wytrzymałość na rozdzieranie większa niż 4N/mm, odporność długotrwała na wodę, wodę wapienną, wodę morską, roztwory soli, ścieki domowe, bitumy, powłoki z emulsji bitumicznych.mocowana na klej epoksydowy, możliwość uszczelniania suchych i matowo-wilgotnych powierzchni.Iniekcja rys: dwuskładnikowa, elastyczna żywica poliuretanowa,lepkość maksymalnie 200 mPas, wydłużenie minimum 50proc. Nawierzchnia antypoślizgowa pomostów:grunt epoksydowy,suszony piasek kwarcowy frakcji 0,6 1,2 mm zamykająca powłoka poliuretanowa Prace przygotowawcze Po opróżnieniu bioreaktora podłoże betonowe należy wstępnie zmyć wodą pod ciśnieniem celem usunięcia osadów, nalotów i resztek ścieków. Po wstępnym oczyszczeniu należy przeprowadzić oględziny stanu podłoża betonowego z ewidencją miejsc wskazujących na korozję zbrojenia oraz ewidencją zarysowań przewodzących wodę z gruntu do zbiornika lub ścieki (ze zbiornika do gruntu). Należy również zaznaczyć miejsca w których widoczne są zawilgocenia spowodowane uszkodzeniem izolacji zewnętrznej i przesiąkaniem wody przez strukturę betonu. W miejscach wskazujących na korozję zbrojenia (rdzawe naloty, rysy, odspojenia otuliny) należy skuć beton aż do odkrycia prętów zbrojeniowych umożliwiającego ich oczyszczenie. Należy odkuć również wszystkie miejsca wykazujące przesiąkanie wód gruntowych przez konstrukcję betonu celem wykonania skutecznego tamponażu oraz wszystkie miejsca, gdzie beton jest uszkodzony, spękany, głuchy czy skorodowany. Po zakończeniu prac związanych z odkuwaniem uszkodzonego betonu całą powierzchnię konstrukcji zbiornika należy oczyścić przez piaskowanie, czyszczenie hydrościerne lub czyszczenie wysokociśnieniowe (hydromonitoring). W przypadku piaskowania powierzchnię zbiornika należy ponownie zmyć wodą. Po oczyszczeniu sprawdzić przyczepność oczyszczonego podłoża metodą pull off rozmieszczając równomiernie punkty pomiarowe w ilości ca 1 punkt na 50 m2 powierzchni. Średnia przyczepność podłoża nie powinna być mniejsza od 1,5 N /mm2, przy czym najniższy pojedynczy pomiar nie powinien być mniejszy od 1,0 N /mm2. Stal zbrojeniową odsłoniętą na obwodzie większym od 1/3 odkuć dookoła. Odsłonięte pręty należy oczyścić do stanu Sa 21/2. Prace wzmacniające, naprawcze, antykorozyjne i uszczelniające. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych należy wykonać: Wzmocnić słupy żelbetowe przez wykonanie zbrojenia wg załączonych rysunków nr 1 i 2 (pręty zakotwić na dole i górze przez wklejenie w beton klejem epoksydowym) oraz natrysk konstrukcyjnej zaprawy naprawczej w technologii torkretu mokrego warstwą średniej grubości 5 cm, Wykonać wysokociśnieniową iniekcję uszczelniającą wszystkich odsłoniętych rys i spękań o rozwarciu powyżej 0,1 mm poliuretanowymi żywicami iniekcyjnymi sieciującymi w wilgotnym podłożu, w przypadku sączącej wody wykonać iniekcję dwustopniową, Zabezpieczyć antykorozyjnie odsłonięte zbrojenie za pomocą środka polimerowo cementowego nanoszonego na pręty zbrojeniowe w dwóch warstwach z systemu przyjętego do naprawy konstrukcji żelbetowej,Wykonać mineralną, chemoodporną powłokę ochronną konstrukcji żelbetowej zbiornika w technologii torkretu mokrego natryskując równą warstwę (wszelkie ubytki głębsze większe niż 10 mm wcześniej zniwelować) o średniej grubości minimum 5mm z zatarciem powierzchni; w przypadku dna i skosów postąpić analogicznie lecz aplikując materiał przy minimalnym ciśnieniu (bez odrzutu materiału) lub nakładając ręcznie warstwą średniej grubości 10 mm,Dokonać reprofilacji wszystkich dylatacji konstrukcyjnych na szerokość 2 cm. Dylatacje uszczelnić przez wypełnienie szczeliny kitem poliuretanowym podpartym sznurem polipropylenowym fi 30 mm, następnie dylatacje zamknąć taśmą elastomerową szerokości 20 cm i grubości 2 mm mocowaną do podłoża klejem epoksydowym, Renowację komory przepływowej za bioreaktorem przeprowadzić analogicznie jak na powierzchni ścian zbiornika. Na przelewie z bioreaktora zamontować łamacze fal ze stali nierdzewnej (kształt analogiczny do istniejących na zbiorniku sąsiednim),Naprawić nawierzchnię żelbetową pomostu technologicznego jak konstrukcję żelbetową zbiornika. Po naprawie i wyschnięciu zapraw naprawczych (wilgotność mniejsza niż 4proc.) powierzchnie zagruntować gruntem epoksydowym, obsypać piaskiem kwarcowym frakcji 0,6 do 1,2 mm i po związaniu zamknąć powłoką poliuretanową, Stalowe płyty pomostu zabezpieczyć antykorozyjnie z dwóch stron przez aplikację w dwóch warstwach epoksydowej powłoki ochronnej pigmentowanej aluminium łącznej grubości minimum 200 mikrometrów. Prace dodatkowe Prace demontażowo montażowe konstrukcji zamontowanych w reaktorze, w celu wykonania zadania są po stronie wykonawcy. Należy dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych fi 600 L 3mb zainstalowanych w reaktorze biologicznym. Podane wymiary są zgodne z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Całkowita powierzchnia naprawianej konstrukcji wynosi 3907 m2, Słupy fi 30 95 m2,Słupy fi 50 136 m2, Dno 852 m2,Skosy 749 m2, Ściany zewnętrzne 625 m2, Ściany poprzeczne 375 m2, Korona zbiornika 160 m2,Koryto przelewowe 180 m2,Oczepy 285 m2,Pomost 450 m2,Dylatacje 201 mb. Media potrzebne do wykonania zadania (woda, energia elektryczna) zabezpiecza Zamawiający. Dla reaktora biologicznego załączono zdjęcia poglądowe B. 1) Opis ogólny osadnika. Osadnik wstępny, wybudowany na początku lat 80 tych, to otwarta dwukomorowa konstrukcja żelbetowa. Rzut poziomy komory osadnika w kształcie prostokąta o wymiarach wewnętrznych 51 x 11 m, głębokość 4,8 m. Dno komory osadnika ze spadkiem w kierunku dwóch lei umiejscowionych przy końcu osadnika zagłębionych dodatkowo na 5,0 m. Po przeciwnej stronie koryto przepływowe przykryte kratami typu TWS oddzielone od zbiornika ścianą poprzeczną z podestem roboczym. Zbiornik zdylatowany poprzecznymi dylatacjami. Przy ścianie poprzecznej od strony płd. przyległa komora przepływowa o wymiarach 11 x 1,2 m i głębokości 2,1 m. Cała powierzchnia wewnętrzna dna i ścian zbiornika zabezpieczona powłoką epoksydową oraz emulsją bitumiczną corocznie odnawianą. W osadniku na dnie znajduje się stalowy ruszt zgarniacza dennego oraz oparte na koronie osadnika belki stalowe zgarniacza powierzchniowego. Widok ogólny osadnika obrazują zdjęcia. Korona. W celu dostosowania osadnika wstępnego do nowego typu zgarniaczy przeprowadzono remont konstrukcji korony zbiornika skuto wierzchnią warstwę skorodowanej korony i dobetonowano nową podwyższając jednocześnie ściany zbiornika o ok. 0,5 m. Nową koronę wykonano bez przerw dylatacyjnych i wyrównano przez nałożenie tynku cementowego.Całą powierzchnię korony zabezpieczono powłoką bitumiczną. Na powierzchni zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie widoczne liczne, nieregularne pęknięcia i zarysowania. W rysach widoczne intensywne wysolenia świadczące o tym, iż rysy są pęknięciami stale lub okresowo przewodzącymi wodę. W koronie widoczny brak przedłużenia dylatacji konstrukcyjnych. W miejscu nad dylatacją stwierdzono poprzeczne pęknięcia korony. Ściany. Ściany osadnika sfalowane i z licznymi wybrzuszeniami. Na powierzchni ścian widoczne miejscowe ubytki powłok, zarówno bitumicznej jak i spodniej epoksydowej oraz powierzchniowej warstwy betonu. W tych miejscach zaczyn cementowy jest powierzchniowo wypłukany odkrywając szkielet kruszywowy betonu. Widoczne są również miejscami lokalnie głębsze ubytki betonu, zwłaszcza wzdłuż szwu roboczego dolewanej korony, przy dylatacjach czy po demontażu urządzeń. Nie widać jednak śladów korozji zbrojenia. Dylatacje o zmiennej szerokości, od 3 do 10 cm- krawędzie dylatacji w wielu miejscach z ubytkami. Szew roboczy – połączenie nowej korony ze starą ścianą wewnętrzną z kilkoma przesiąkami od sąsiedniego osadnika. Ubytki wierzchniej warstwy betonu w górnej strefie ściany poprzecznej koryta z widoczną korozją zbrojenia. Na podeście roboczym ubytki szlichty wyrównawczej świadczące o typowych objawach korozji mrozowej (złuszczenia i odspojenia). Dno. Na dnie widoczne również miejscowe ubytki powłok. Beton spadkowy dna w wielu miejscach zarysowany, z regularnymi dwoma pęknięciami podłużnymi oraz wieloma nieregularnymi poprzecznymi. Miejscami na brzegach rys widoczne wymywane składniki betonu w postaci osadzających wysoleń. Dylatacje konstrukcyjne dna o zmiennej szerokości od 3 do nawet kilkunastu cm z ubytkami betonu na krawędziach. Dylatacje dna i ścian mijają się o ok. 20 cm. Komora przepływowa Widoczna powierzchniowa korozja betonu z ubytkami wewnętrznej wyprawy wyrównawczej gr. 1do 2 cm. Miejscami ubytki betonu do 5 cm z widoczną korozją stali zbrojeniowej. Prace do wykonania. W osadniku należy wykonać: wylać warstwę nadbetonu na płycie dennej osadnika z zachowaniem spadku w kierunku lei uszczelnić metodą iniekcji wysokociśnieniowej żywicą iniekcyjną wszystkie przewodzące wilgoć rysy w ścianach osadnika, wykonać uzupełnienia skorodowanego betonu zaprawami typu PCC z zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętego zbrojenia, przedłużyć dylatacje konstrukcyjne w nadbudowanej koronie osadnika 8 mb, wykonać powłokę ochroną konstrukcji osadnika, zreprofilować, poprowadzić liniowo i uszczelnić wszystkie dylatacje konstrukcyjne. Technologia wykonania prac naprawczych. Mając na uwadze aktualny stan zbiornika należy zastosować do jego zabezpieczenia siarczanoodporne zaprawy PCC klasy XA1 3. Zaprawy te powinny spełniać następujące warunki (wg PN EN 206 1): wysoka odporność na działanie siarczanów, klasa ekspozycji XA1 3 mrozoodporne, klasa ekspozycji min. XF1wysoka odporność na zjawisko karbonizacji, klasa ekspozycji XC1 4 odporne na działanie chlorków i soli odladzających, klasa ekspozycji XD1 3 oraz parametry zaprawy powinny gwarantować: spoiwo cementowe wolne od glinianu trójwapniowego klasy C3A równy 0 trwała odporność na działanie ścieków o pH większy lub równy 3,5 odporność na wysalanie kategoria przepuszczalności wody w3 (mała)wysoką paroprzepuszczalność, opór na dyfuzję pary wodnej mniejszy lub równy 1 m zakres stosowania warstwą minimum 5 mm Prace przygotowawcze Po opróżnieniu osadnika podłoże betonowe należy wstępnie zmyć wodą pod ciśnieniem celem usunięcia osadów, nalotów i resztek ścieków. Po wstępnym oczyszczeniu należy przeprowadzić oględziny stanu podłoża betonowego z ewidencją miejsc wskazujących na korozję zbrojenia oraz ewidencją zarysowań przewodzących wodę z gruntu do zbiornika lub ścieki (ze zbiornika do gruntu). Należy również zaznaczyć miejsca w których widoczne są zawilgocenia spowodowane uszkodzeniem izolacji zewnętrznej i przesiąkaniem wody przez strukturę betonu. W miejscach wskazujących na korozję zbrojenia (rdzawe naloty, rysy, odspojenia otuliny) skuć beton aż do odkrycia prętów zbrojeniowych umożliwiającego ich oczyszczenie. Należy odkuć również wszystkie miejsca wykazujące przesiąkanie wód gruntowych przez konstrukcję betonu (celem wykonania skutecznego tamponażu) oraz wszystkie, gdzie beton jest uszkodzony, spękany, głuchy czy skorodowany. Usunąć również całą spękaną cementową wyprawę na koronie. Po zakończeniu prac związanych z odkuwaniem uszkodzonego betonu całą powierzchnię wewnętrzną ścian i korony zbiornika należy oczyścić przez piaskowanie, czyszczenie hydrościerne lub czyszczenie wysokociśnieniowe (hydromonitoring). W przypadku piaskowania powierzchnię zbiornika należy ponownie zmyć wodą. Po oczyszczeniu sprawdzić przyczepność oczyszczonego podłoża metodą pull off rozmieszczając równomiernie punkty pomiarowe w ilości ca 1 punkt na 50 m2 powierzchni. Średnia przyczepność podłoża nie powinna być mniejsza od 1,5 N/mm2, przy czym najniższy pojedynczy pomiar nie powinien być mniejszy od 1,0 N/mm2. Odsłoniętą stal zbrojeniową należy oczyścić do stanu Sa 21/2. Prace naprawcze, antykorozyjne i uszczelniające.Wykonać wysokociśnieniową iniekcję uszczelniającą wszystkich odsłoniętych rys i spękań o rozwarciu powyżej 0,1 mm żywicami iniekcyjnymi sieciującymi w wilgotnym podłożu, w przypadku sączącej wody wykonać iniekcję dwustopniową, Przeciąć beton korony celem przedłużenia dylatacji konstrukcyjnych ścian na pełną wysokość nadbudowanej korony zapewniając szerokość szczeliny dylatacyjnej równą 3 cm, Poprowadzić w jednej linii dylatacje ścian i dna (konieczne miejscowe skucia betonu na szerokość ca 20 cm), odbudować i zreprofilować ścianki dylatacji do szerokości 3 cm zaprawami typu PCC, Zabezpieczyć antykorozyjnie zbrojenie za pomocą środka polimerowo cementowego nanoszonego na pręty zbrojeniowe w dwóch warstwach, głębsze ubytki betonu uzupełnić zaprawami typu PCC zgodnie z wymaganiami technicznymi dla aplikowanego produktu, Wykonać mineralną, chemoodporną powłokę ochronną ścian i korony zbiornika w technologii torkretu mokrego natryskując równą warstwę (wszelkie ubytki większe niż 15 mm wcześniej zniwelować) średniej grubości ok. 10 mm i zacierając powierzchnię na gładko; w przypadku dna postąpić analogicznie lecz aplikując materiał przy minimalnym ciśnieniu (bez odrzutu materiału) lub nakładając ręcznie, Wykonać z zatarciem na ostro warstwę nadbetonu na płycie dennej osadnika gr. 12 cm z betonu klasy C 20/25 zbrojonego kompozytowymi, strukturalnymi włóknami RXF 54 lub równoważnymi, dozowanymi w ilości 2 kg na 1 m3 betonu, Uszczelnić dylatacje konstrukcyjne przez wypełnienie szczeliny kitem poliuretanowym o minimalnej elastyczności 20proc., następnie dylatacje zamknąć taśmą elastomerową szerokośc20 cm i grubości 2 mm mocowaną do podłoża klejem epoksydowym, Renowację komory przepływowej za osadnikiem przeprowadzić analogicznie jak na ścianach osadnika. Prace dodatkowe. Prace demontażowo montażowe zgarniacza dennego w celu wykonania zadania są po stronie wykonawcy. Dostosowanie zgarniacza dennego do nowych wymiarów osadnika wstępnego jest po stronie wykonawcy. Należy uwzględnić pompowanie wody i osadów z lejów osadnika wstępnego w ilości ok. 20 m3 Należy dokonać demontażu istniejącej konstrukcji stalowej z przekazaniem jej Zamawiającemu.(zdjęcie nr 26 tj. konstrukcja na ścianie pionowej) Należy wykonać wymianę istniejących talerzy odbojowych fi 600 (deflektorów) szt. 8 i belki podporowej na talerze i belkę ze stali kwasoodpornej. Należy dokonać oczyszczenia i zabezpieczenia rur stalowych przed wpływem ścieków na ich korozję. Wymiary rur fi 300 L równe 7 mb, fi 200 L równe 20mb.Podane wymiary osadnika są zgodne z posiadaną dokumentacją u Zamawiającego, dno osadnika wstępnego 500 m2, powierzchnia ścian, komory i lejów 1100 m2, długość dylatacji 90 mb. Media potrzebne do wykonania zadania tj. woda i energia elektryczna zabezpiecza Zamawiający. Dla osadnika wstępnego załączono zdjęcia poglądowe. Remont osadnika wstępnego i reaktora biologicznego obejmuje również wykonanie prac przygotowawczych oraz dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Jeżeli gdziekolwiek w siwz lub w załącznikach przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie nazw lub znaków towarowych to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie składanie ofert równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. W takiej sytuacji Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentów potwierdzających, że zastosowane rozwiązania oraz materiały są równoważne do określonych w SIWZ.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek istotnych rozbieżności lub pominięć, Wykonawca powinien pisemnie zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4, 45.26.23.30-3, 45.26.23.40-6, 45.26.23.00-4, 45.26.26.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej w pkt 12.2 i 12.3. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania. Forma wadium Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007 roku, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c)kwotę gwarancji; d)termin ważności gwarancji; d) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub; Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub; Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Postanowienia pkt 12.2.2 stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt. 12.2.1 b), 12.2.1 e). W przypadku, gdy gwarancja lub poręczenie, o których mowa powyżej, nie określą którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt. 12.2.2, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie została zabezpieczona wymaganym wadium. Sposób i termin wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. III O/Kraśnik nr 92 1240 2483 1111 0000 3334 8379 z dopiskiem: Wadium Roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego i reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o.. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej): oryginały dokumentów należy zdeponować w kasie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o. w godz. 7:00 do 15:00, a do oferty należy dołączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę oryginału dokumentu bezpośrednio do kasy KPWiK Sp. z o.o. zaleca się dołączyć oryginał dokumentu w oddzielnej kopercie, opisanej w sposób jednoznacznie wskazujący na jej zawartość umożliwiającej złożenie go w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy. W takim przypadku do oferty należy załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu składania ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego, zaś do oferty została załączona kopia polecenia przelewu poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykonawca, który nie wniesie akceptowalnej formy wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o zamówienie publiczne. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie zaksięgowane na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zwrot wadium. Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień pkt 12.5 , SIWZ zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w art. 46 ustawy PZP. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie zwrócone wówczas, kiedy Wykonawca podpisze umowę i dostarczy wymagane zabezpieczenie należytego wykonania. Zatrzymanie wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, o którym mowa poniżej w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie skorodowanych powierzchni betonowych o wartości nie mniejszej niż 750 000,00 PLN netto. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy PZP – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie 9.1.2 gdy podmioty łącznie lub co najmniej jeden podmiot wykaże doświadczenie w wykonaniu wymaganej w tym punkcie ilości.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi spełniać jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki: – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową wystarczającą do zapewnienia wymaganej płynności finansowej w okresie trwania umowy, w wysokości co najmniej 700 000,00 PLN; – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 700 000,00 PLN w postaci opłaconej polisy.W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), a także w sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b ustawy PZP – ocena spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.4 odbędzie się łącznie dla wszystkich podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu realizacji umowy wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jeżeli nie można zrealizować przedmiotu zamówienia w terminie ze względu na: warunki atmosferyczne: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: zwłoka w udostępnieniu przez Zamawiającego frontu prac dla Wykonawcy ; wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) zmiany danych teleadresowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kpwik.krasnik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, w sekretariacie (II piętro, pok. 206).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku, w ramach działania 1.1-Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak