Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Wykonanie łączników sieci wodociągowej od ul. Nowej, ul. Faustyny, Al. 1000-lecia do ul. Urzędowskiej w Kraśniku”.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – zakończenie realizacji inwestycji.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena.

Oferty należy składać do dnia 22.05.2012 r. do godziny 1000 w siedzibie KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, sekretariat II p. pok. nr 206 lub przesłać pocztą w powyższym terminie.

Sposób przygotowania oferty zgodnie z działem VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Pracownikami uprawnionym do kontaktu są:

  • w sprawach technicznych – Pan Krzysztof Krakowiak – tel. 81 825 68 09 w. 103, tel. kom. 601 815 411
  • w sprawach formalnych – Pani Marta Kusiak-Zioło – tel. 81 825 68 09 w. 501,   tel. kom. 601 911 320