Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacji: 2014-06-10 22:50

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w warunkach Kontraktowych FIDIC na Roboty Budowlane („czerwona książka”) dla przebudowy – modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku jako najkorzystniejszą tj. zawierającą najniższą cenę wybrano ofertę złożoną przez SAFAGE 15-27 rue du Port, Parc de l’ile, 92000 Nanterre, Francja,  Oddział w Polsce ul. Solec 22, 00-410 Warszawa z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia  w kwocie 322 000,00 zł, brutto 396 060,00 zł.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert.